ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Verzendkosten

Artikel 15 - Adresgegevens klant, bestelgegevens

Artikel 16 - Garantie

Artikel 17 - Annuleren van bestellingen

Artikel 18 - Klachtenregeling

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

     1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

     2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

     3. Dag: kalenderdag;

     4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

     5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

     6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

     7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

GadgetKeizer
Goldonistraat 41
3076WD Rotterdam
KvK: 62980513
BTW: NL236994086B02
sales@gadgetkeizer.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 – Het aanbod

  1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

   Artikel 5 – De overeenkomst

   1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
   3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   4.      De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
   5.      De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

    c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

    d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

    f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

    Artikel 6 – Herroepingsrecht

    Bij producten:

    1.      De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
    2.      De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    3.      als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    4.      als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

     Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

     1.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
     2.      De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
     3.      De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

      Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

      1.      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
      2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
      3.      De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
      4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
      5.      De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
      6.      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

     Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

     1.      Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
     2.      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
     3.      De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
     4.      Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

     Artikel 11 – De prijs

     1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
     2.      In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
     3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
     4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

     a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

     b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

     1.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

      Artikel 12 – Levering en uitvoering

      1.      De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
      2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
      3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
      4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
      5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

      

     Artikel 13 – Betaling

     1.      Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 
     2.      Er worden verschillende beaalmethoden aangeboden
      Vooruitbetalen: Paypal, overboeking, Ideal. De klant betaalt minimaal 50% van het totale bedrag van de bestelling vooraf.
      Betaling achteraf: zending onder rembours. De kosten voor deze service zijn voor rekening van de klant.

     3.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
     4.      Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

      Artikel 14 – Verzendkosten

      GadgetKeizer brengt geen verzendkosten in rekening tenzij een bestelling wordt verzonden onder rembours. De kosten voor verzending onder rembours zijn voor rekening van de klant.  

     Artikel 15 - Adresgegevens klant, bestelgegevens

     Conform de wettelijke vereisten dient de consument zelf de gegevens te checken die hij of zij heeft opgegeven. De verantwoordelijkheid voor de juiste gegevens ligt bij de consument. De consument heeft voordat hij definitief tot aankoop overgaat de mogelijkheid om in te zien wat hij besteld heeft en welke gegevens hij heeft ingegeven tijdens het bestelproces. Dit vindt dat plaats door de consument een overzicht te verschaffen van zijn ingevulde gegevens en hem te vragen deze ingevulde gegevens op juistheid te controleren alvorens hij definitief een bindende overeenkomst sluit. Als de bestelling geplaatst is, is het vaak niet meer mogelijk de adresgegevens aan te passen omdat de bestelling direct wordt doorgestuurd naar de leverancier voor verdere afhandeling. Mocht u toch een verkeerde bestelling hebben geplaatst, wilt u dan direct contact met ons opnemen per e-mail? Als de melding binnen 24 uur is gedaan, dan kunnen wij de bestelling soms nog aanpasen. Bij geen melding komt de fout voor rekening van de klant. 

     Artikel 16 - Garantie 

     GadgetKeizer.nl verstrekt garantie op de elektronische  apparatuur gedurende (12) maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld. De garantie op de apparatuur omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van onderdelen door de leverancier van de artikelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De termijn voor reparatie dan wel vervanging van onderdelen wordt gesteld door de leverancier/fabrikant. De garantie omvat niet direct zichbare beschadigingen/defecten aan (touch)screens (buiten en intern display). Overige, niet zichtbare schade aan (touch)screens (buiten en intern display) worden altijd vooraf beoordeeld door GadgetKeizer.nl . De garantie omvat niet de leveringen/of vervanging van verbruiksartikelen, waaronder ook geheugenkaarten, batterijen, touchpennen, hoesjes, usb kabels, headphones e.d. worden verstaan. De onderdelen die worden vervangen ingevolge garantie, worden automatisch eigendom van GadgetKeizer.nl . De garantie vervalt indien:
     a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de apparatuur zijn verricht door anderen dan GadgetKeizer.nl zonder haar toestemming;
     b. de apparatuur/software naar oordeel van GadgetKeizer.nl is verwaarloosd, dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
     c. typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd; 
     d. wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn gebracht; 
     e. door verkeerd inleggen van batterijen en/of lekkage van vervangbare batterijen dan wel verkeerd inbrengen van geheugenkaarten of defecten zijn ontstaan;
     f. defecten zijn ontstaan door aansluiting van andere apparatuur
     g. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van geschikte apparatuur;
     h. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover deze condities zijn gegeven;
     i. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
     j. de meegeleverde documentatie en verpakking niet meer voorhanden is. 
     k. Als het defect is ontect direct na levering, dan moet dat direct gemelad worden aan GadgetKeizer, of uiterlijk binnen 3 werkdagen. In andere gevallen wordt het defect vermoed te zijn ontstaan door het toedoen va de koper.
     l.De artikelen worden door GadgetKeizer.nl kosteloos doorgezonden naar de leverancier/fabrikant voor reparatie dan wel vervanging van onderdelen. Behandeling van garantie via GadgetKeizer.nl kan tot 6 weken duren.
     Op bepaalde, door GadgetKeizer.nl aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur. GadgetKeizer.nl is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van niet of niet goed functioneren van apparatuur en software (gevolgschade). De garantieverplichting van GadgetKeizer.nl geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

     Artikel 17 - Annuleren van bestellingen

     Omdat bestellingen via onze webshop vrijwel direct verpakt worden, is het meestal niet meer mogelijk een bestelling te annuleren. Wij adviseren om in het geval u een bestelling wilt annuleren ons direct te e-mailen, zodat we kunnen bekijken of dat nog mogelijk is. Als een bestelling al verwerkt is kan deze niet meer getraceerd worden. In dat geval dient u de levering af te wachten en het pakket voor eigen rekening te retourneren. 


     Artikel 18 – Klachtenregeling

     1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht volgens deze klachtenprocedure.
     2. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.
     3. Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


     Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

     Modelformulier voor herroeping

     (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

     Aan:         
     GadgetKeizer
     Goldonistraat 41, 3076WD Rotterdam
     sales@gadgetkeizer.nl

     Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: (aanduiding product) herroep.
     Ontvangen op* [datum ontvangst]
     [Naam consumenten(en)]
     [Adres consument(en)]

      

      

      

      

      

 Alle handelsmerkem, dienstmerken, logo's, slogans, domeinnamen en merknamen (gezamenlijk "Merken") zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.